John Dat

Người đứng đầu

Tiểu Sử

Nội dung này được viết tại đây !

Kinh Nghiệm: 15 Năm

1. Quyên Góp

Nội dung

$ 5.000 USD 1. Quyên Góp

2. Tình Nguyện

Nội Dung Tình nguyện viên

25 2. Tình Nguyện

3. Trẻ Nhận Nuôi

Nội Dung Adopted

12 3. Trẻ Nhận Nuôi